تب‌های اولیه

اجرای برجام با زیاده خواهی های آمریکا همراه می شود
24% (52 رای)
برجام توسط ترامپ پاره میشود
12% (26 رای)
روند اجرای برجام بهتر می شود
11% (25 رای)
هیچ اتفاق خاصی روی نمی دهد
53% (118 رای)
تمام آرا: 221