تب‌های اولیه

اجرای برجام با زیاده خواهی های آمریکا همراه می شود
19% (36 رای)
برجام توسط ترامپ پاره میشود
13% (24 رای)
روند اجرای برجام بهتر می شود
13% (24 رای)
هیچ اتفاق خاصی روی نمی دهد
56% (105 رای)
تمام آرا: 189