تب‌های اولیه

اجرای برجام با زیاده خواهی های آمریکا همراه می شود
17% (22 رای)
برجام توسط ترامپ پاره میشود
14% (18 رای)
روند اجرای برجام بهتر می شود
15% (19 رای)
هیچ اتفاق خاصی روی نمی دهد
54% (70 رای)
تمام آرا: 129